Inschrijven als aanbieder

Algemene voorwaarden

1. Definities

 1. “Het platform” verwijst naar Allesvoorjepersoneel.nl, een online platform dat gebruikers en aanbieders in staat stelt om diensten of producten, gericht op het verhogen van de werknemerstevredenheid, aan te bieden, te kopen of te verkopen.
 2. “Gebruiker” verwijst naar een persoon, bedrijf of entiteit die het platform gebruikt om diensten of producten op te zoeken of aan te kopen.
 3. “Aanbieder” verwijst naar een persoon, bedrijf of entiteit die het platform gebruikt om diensten of producten op aan te bieden of te verkopen.
 4. “Account” verwijst naar het persoonlijke gebruikersaccount dat is aangemaakt op het platform.
 5. “Transactie” verwijst naar de koop, verkoop of uitwisseling van diensten of producten tussen gebruikers via het platform.

2. Gebruiksvoorwaarden

 1. Door gebruik te maken van het platform, gaat de gebruiker akkoord met deze algemene voorwaarden.
 2. De gebruiker en de aanbieder zijn verantwoordelijk voor het naleven van alle toepasselijke wetten en regelgeving bij het gebruik van het platform.
 3. Door akkoord te geven op de algemene voorwaarden en gebruik te maken van het platform gaat de aanbieder akkoord met deze algemene voorwaarden.

3. Accountregistratie en Upgraden/Downgraden

 1. De aanbieder moet een account aanmaken om het platform te gebruiken.
 2. De aanbieder is verantwoordelijk voor het beschermen van de inloggegevens van zijn/haar account.
 3. Aanbieders kunnen hun account upgraden naar een hoger abonnement. Het upgraden van een account resulteert in extra functies en voordelen, zoals beschreven op onze “Abonnementen” pagina.
 4. Een upgrade is ten alle tijden mogelijk. Wanneer een gebruiker besluit zijn account te upgraden, wordt het verschuldigde bedrag in rekening gebracht volgens de prijsstelling van het gekozen abonnement.
 5. Aanbieders kunnen op elk moment ervoor kiezen om hun account te downgraden naar een lager abonnementsniveau. Het downgraden van een account kan resulteren in verlies van bepaalde functies en voordelen, zoals beschreven op onze “Abonnementen” pagina. Er worden geen restituties verleend voor de niet-gebruikte periode van het vorige abonnement na een downgrade. Een downgrade is mogelijk vanaf de eerst volgende verlengdatum.

4. Website en Transacties

 1. Aanbieders zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie op hun gepersonaliseerde pagina/account en alles wat aan hun bedrijf gekoppeld is op het platform.
 2. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het afhandelen van transacties en het nakomen van hun verplichtingen.
 3. Het platform vermeldt gebruikers, die zich ingeschreven hebben op het platform, met logo onder het kopje ‘succesvolle aanbieders’.
 4. Het platform vermeldt gebruikers, die zich ingeschreven hebben op het platform, op verwante social media van het platform.

5. Betalingen

 1. Door een pakketkeuze te maken uit brons, zilver of goud, schrijven bedrijven zich in als aanbieder op het platform. Pakket ‘Brons’ kost €200,-, Pakket ‘Zilver’ €245,- en Pakket ‘Goud’ €345,-. Alle genoemde prijzen zijn excl. 21% btw. Het bijbehorende bedrag bij het gekozen pakket wordt middels een jaarlijkse automatische incasso geïnd door het platform. Door akkoord te geven op de algemene voorwaarden, wordt ook een akkoord voor automatische incasso bewerkstelligt.
 2. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen heeft het platform het recht overeengekomen prijzen jaarlijks te corrigeren aan het inflatiepeil, middels de door CBS vastgestelde prijs-inflatieindex. Het platform stelt aanbieders niet schriftelijk van deze correctie op de hoogte. Deze inflatiecorrectie biedt geen grond de overeenkomst te beëindigen.
 3. Betalingen voor geleverde diensten vanuit de gebruiker verlopen direct tussen aanbieder en gebruiker en dit gaat buiten het platform om. De aanbieder bepaald zelf de betalingsmethoden.

6. Annulering

 1. Aanbieders hebben het recht om hun abonnement op elk moment te annuleren. Er worden echter geen restituties verleend voor reeds betaalde of te betalen abonnementskosten. De annulering zal ingaan op de einde looptijd, één jaar na de inschrijving.

7. Intellectueel Eigendom

 1. Aanbieders en gebruikers mogen geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van anderen op het platform.
 2. Het platform behoudt zich het recht om inhoud te verwijderen die inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten.

8. Beëindiging van Accounts

 1. Aanbieders dienen hun lidmaatschap bij het platform uiterlijk 1 maanden voor de verlengdatum op te zeggen. Verlengdatum is de datum een jaar later na afsluiten. Na opzegging zal de aanbieder op de website vermeldt blijven worden tot einde looptijd van het abonnement.
 2. Aanbieders kunnen hun lidmaatschap opzeggen middels de button ‘abonnement stoppen’.
 3. Indien een lidmaatschap bij het platform niet tijdig opgezegd wordt, behoudt het platform zich het recht om een automatische incasso plaats te laten vinden.
 4. Het platform behoudt zich het recht voor om accounts van aanbieders op te schorten of te beëindigen bij schending van deze algemene voorwaarden.
 5. Het platform behoudt zich het recht voor om accounts van aanbieders op te schorten of te beëindigen bij wangedrag, achterstallig account en pagina, niet passend op de website.
 6. Om integriteit en kwaliteit van ons platform te kunnen handhaven, behouden wij ons het recht om aanbieders van ons platform te verwijderen, op te schorten of anderszins te royeren wanneer hun aanwezigheid of activiteit als ongeschikt, schadelijk of in strijd met de algemene voorwaarden worden beschouwd. Dit omvat situaties waarin een gebruiker onze community richtlijnen schendt, zich schuldig maakt aan wangedrag, frauduleuze activiteiten onderneemt, inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten, of op andere wijze ons platform en onze gebruikers in gevaar brengt. Wij streven ernaar om dergelijke beslissingen met zorgvuldigheid te nemen en zullen in overeenstemming met de geldende wetten en regelgeving handelen. Ons doel is een relevante, upto-date, veilige en positieve omgeving te creëren voor al onze aanbieders, gebruikers en betrokkenen.”

9. Aansprakelijkheid

 1. Het platform is niet aansprakelijk voor verlies, schade of geschillen tussen aanbieders onderling en tussen aanbieders en gebruikers.
 2. Het platform is niet aansprakelijk voor technische storingen of onderbrekingen van de dienst.
 3. Het platform is op geen enkele manier aansprakelijk voor de door de aanbieder geleverde diensten of producten. De aanbieder is ten alle tijden aansprakelijk voor zijn of haar geleverde diensten. Het platform heeft enkel een verbindende rol tussen aanbieders en gebruikers.

10. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden

 1. Het platform behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen met kennisgeving aan aanbieders en gebruikers.

11. Royering / Verwijdering van het Platform

 1. Het platform behoudt zich het absolute recht voor om de diensten en het platform op elk moment en om welke reden dan ook, naar eigen goeddunken, te beëindigen, op te schorten of te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
 2. Voor zover wettelijk toegestaan, zal het platform niet aansprakelijk zijn tegenover gebruikers of derden voor enige beëindiging, opschorting of wijziging van de diensten.
 3. Bij beëindiging van het platform worden alle toegangsrechten tot de diensten onmiddellijk ingetrokken, en het platform is niet verplicht om enige inhoud of gegevens op het platform te behouden.
 4. Het platform is niet verplicht om eventuele ongebruikte tegoeden, abonnementskosten of andere kosten aan gebruikers terug te betalen.
 5. In geval van beëindiging zal het platform naar eigen goeddunken proberen om gebruikers op de hoogte te stellen van de beëindiging, tenzij dit wettelijk niet is toegestaan of praktisch onmogelijk is.
 6. Het platform is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het niet kunnen bereiken van gebruikers om hen op de hoogte te stellen van de beëindiging.
 7. Het platform behoudt zich het recht voor om eventuele openstaande verplichtingen, zoals betalingsverplichtingen, zelfs na beëindiging van de diensten af te dwingen.
 8. Aanbieders kunnen geen beroep aantekenen tegen de beëindiging van het platform.

12. Toepasselijk Recht en Geschillenbeslechting

 1. Deze algemene voorwaarden vallen onder het recht van Nederland.